Öröklési ügyekben vállalom végrendelet, öröklési szerződés készítését, ellenjegyzését, letétbe helyezését, hagyatéki eljárással összefüggő jogtanácsadást és képviselet ellátását.

KIEMELT ÖRÖKLÉSJOGI SZABÁLYOK

  1. Házastársi öröklés

A törvényes öröklés legjelentősebb változása 2014. március 15-től a házastárs öröklése. A házastárs öröklési jogi helyzete az új szabályozási környezetben ahhoz igazodik, hogy az örökhagyó leszármazója vagy szülője mellett, illetőleg egyedül örököl. Ha leszármazó mellett örököl holtig tartó haszonélvezeti jog illeti meg az örökhagyóval közösen lakott lakáson és a hozzá tartozó berendezési és felszerelési tárgyakon, míg állagörököse lesz– egy gyermekrész erejéig – a hagyaték többi részének. Ha leszármazó nincs (vagy nem örökölhet) és a házastárs az örökhagyó szülei mellett örököl, megszerzi ugyanúgy az örökhagyóval közösen lakott lakást és a hozzá tartozó berendezési és felszerelési tárgyakat és ezen felül a fennmaradó hagyaték felét örökli. Ez utóbbi esetben a hagyaték másik felét az örökhagyó szülei fejenként egyenlő arányban öröklik.

  1. Végrendelet

A végintézkedés jelentősége napjainkban megnőtt, hisz részben megkerülhető vele, a törvényes öröklés szabályai folytán létrejövő „kényszerű jogközösség” előfordulásának lehetősége a túlélő házastárs és vele egy sorban öröklő személyek (leszármazó, szülő) között.
Az okirat végrendeleti jellegének megállapításához az szükséges, hogy az örökhagyó halála esetére szóló vagyoni rendelkezést tartalmazzon és az örökhagyótól származzon.

Az írásbeli magánvégrendelet általános érvényessége, egyrészt elegendő a készítés helyének a feltüntetése, másrészt az örökhagyó által saját kezűleg írt, un. holográf végrendelet esetén elegendő az utolsó lap aláírása. A szóbeli végrendeletre csak kivételes esetben akkor van lehetőség, ha az örökhagyó nem tehetett írásbeli végrendeletet.

Összességében elmondható, hogy a végrendelet az egyik legnagyobb körültekintést igénylő okirat, alaki hibája miatt elfordulhat, hogy az örökhagyó végakarat nem fog érvényesülni. Minden esetben javasolom, hogy végrendelet elkészítését bízza szakemberre.

  1. Kötelesrész

A kötelesrészre jogosult nem tekinthető örökösnek, és igénye ugyan az örökhagyó halálával keletkezik, de az nem a hagyatékkal szemben, hanem a hagyatékban részesítettekkel szemben érvényesíthető. A kötelesrész iránti igény 5 év alatt évül el

Kötelesrész illeti meg az örökhagyó leszármazóját, házastársát és szülőjét, ha az öröklés megnyílásakor az örökhagyó törvényes örököse vagy végintézkedés hiányában az lenne. A felsorolt személyek a törvény sorrendjében jogosultak a kötelesrészre, ha őket az örökhagyó nem tagadta ki. Ha a kitagadás érvényes vagy az megbocsátás miatt nem válik érvénytelenné illetőleg hatálytalanná a jogosult a kötelesrészre nem tarthat igényt. A kitagadásnak csak a törvényben meghatározott okokból van helye. A kötelesrész alapja továbbra is a hagyaték tiszta értéke, valamint az örökhagyó által élők között bárkinek juttatott ingyenes adományok juttatáskori tiszta értéke. Fontos, hogy a szerződés megkötésétől számított két éven belül megnyílt öröklés esetén a kötelesrész alapjához hozzá kell számítani az öröklési, tartási, életjáradéki vagy gondozási szerződéssel elidegenített vagyon értékének a ténylegesen nyújtott tartás, életjáradék, illetve gondozás értékével nem fedezett részét.
A kötelesrész mértékét a törvényes örökrész harmada.

Örökségről lemondás: Aki törvényes öröklésre jogosult, az örökhagyóval kötött írásbeli szerződésben – egészben vagy részben – lemondhat az öröklésről. Lemondani tehát csak az örökhagyó életében és szerződéssel lehet.

Örökség visszautasítás: A visszautasítás az öröklés megnyílta után tett olyan egyoldalú nyilatkozat, amelyben az örökös kinyilvánítja, hogy nem kíván örökölni. Csak a teljes hagyatékot lehet visszautasítani, külön csupán a mezőgazdasági termelés célját szolgáló föld és a hozzá tartozó berendezési, felszerelési tárgyak, állatállomány és munkaeszközök öröklését lehet visszautasítani, ha a visszautasító nem foglalkozik hivatásszerűen mezőgazdasági termeléssel.