+36 30 461 6663 info@drbacsokrisztina.hu

Adatkezelési tájékoztató

Jelen tájékoztató célja, hogy a www.drbacsokrisztina.hu honlapra látogatók – személyes adataikat megadó személyek – információkat kaphassanak arról, hogy az adatkezelő adataikat milyen feltételek mellett, mennyi ideig kezeli.

 

Az adatkezelő ügyvédi tevékenységhez kapcsolódó szolgáltatások nyújtása esetén folyamatosan biztosítja az általa kezelt személyes adatok tekintetében az adatkezelés jogszerűségét és célszerűségét.

 

Dr. Bacsó Krisztina egyéni ügyvéd, mint adatkezelő (továbbiakban: „adatkezelő”) jelen tájékoztatót azért bocsátotta ki, hogy a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679. sz. rendeletének (általános adatvédelmi rendelet; a továbbiakban: „GDPR”) megfelelően az általa nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatban az érintett rendelkezésére bocsássa az adatkezeléssel kapcsolatos legfontosabb információkat.

 

 1. AZ ADATKEZELŐ

 

Megnevezése: Dr. Bacsó Krisztina egyéni ügyvéd

Székhelye: 4025 Debrecen, Simonffy u. 12-16. II/3.

Adószáma: 52988516-1-29

Elektronikus elérhetősége: info@drbacsokrisztina.hu

Honlap címe: www.drbacsokrisztina.hu

Telefonszáma: +36304616663

Kamarai azonosító száma: 36073098

 

Az adatkezelő kijelenti, hogy a mindenkori hatályos adatvédelmi jogszabályok – így különösen a mindenkor érvényes Inftv. és az Európai Parlament és a Tanácsa a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) „GDPR”) –  kötelező rendelkezéseit betartja és ellenőrzési körébe eső mértékig másokkal is betartatja; az ügyfél, – ideértve kapcsolattartó természetes személyeket – mint érintetteket (továbbiakban: érintett) – adatait bizalmasan kezeli, azok védelméről gondoskodik; megteszi továbbá azokat a szükséges technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek a GDPR, valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.

 

 1. AZ ADATKEZELÉS CÉLJA

 

Az adatkezelés célja: kapcsolatfelvétel az adatkezelővel a honlapon elérhető e-mail küldése funkcióval.

Az adatkezelő biztosítja, hogy az érintett a honoldalon található felületen e-mailt küldjön az adatkezelőnek:

A személyes adatok kezelője: az adatkezelő

 

 

 

 1. AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA

 

Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont miszerint „az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez” –

A kezelt személyes adatok köre: név; e-mail cím; üzenet tárgya és tartalma.

Az adatkezelés időtartama: az adott ügy lefolyásának idejétől számított öt év, amennyiben a kapcsolatfelvételből nem keletkezik megbízás, úgy az üzenetküldéstől számított hat hónap

 

Az adatszolgáltatás nem kötelező, elmaradásának lehetséges következményei: az üzenetküldési funkciót nem lehet használni.

 

 1. SÜTIK

 

A honlap megfelelő működéshez az adatkezelőnek „sütinek” nevezett adatfájt (cookie) kell elhelyeznie.

 

A sütik kis szövegfájlok, melyeket a honlap az oldalaira látogatók számítógépén, valamint mobiltelefonján tárol el.

 

A honlap a Google Analytics rendszerét használja fel, amelyet a Google LLC üzemeltet. Ezekkel a sütivel („__utma” és „__utmz”) elemezni tudjuk a Weboldal látogatottságát. A rendszer használatával csak az IP cím (internetprotokollcím, azaz egy számítógép vagy más internethez kapcsolódó eszköz azonosítószáma), illetve a honlapon folyó interakciók kerülnek tárolásra, a Google LLC vagy az Adatkezelő ezek alapján nem képes a látogatót beazonosítani, viszont az IP cím alapján megállapítható, hogy a látogató milyen országban, illetve városban volt a honlap látogatásakor és az látogató internetszolgáltatója az IP cím alapján képes az internet előfizetést igénybe vevő beazonosítására.

 

A honlap használja a WordPress sütieit is. A honlap látogatójának lehetősége van arra, hogy karbantartsa és/vagy tetszés szerint törölje a számítógépén rögzített sütiket. Az ezzel kapcsolatos tudnivalók megtalálhatóak az aboutcookies.org honlapon. Bármikor törölni lehet a tárolt sütiket, illetve a böngészőprogramok többségében le lehet tiltani a telepítésüket. Ebben az esetben azonban előfordulhat, hogy bizonyos szolgáltatások és funkciók esetleg nem működnek.

 

Lehetőség van a cookie beállításainak kezelésére vagy letiltására a funkcióról, amit a honlap látogatója a saját böngészőjében tehet meg. Ez az opció a böngésző eszköztárától függően található meg a cookie-k/sütik/követési funkciók elhelyezései menüpontban.

 

Amennyiben a honlap látogatója nem szeretné, hogy a Google Analytics jelentést készítsen a látogatásairól, telepítheti a Google Analytics letiltó böngészőbővítményt. Ez a kiegészítő arra utasítja a Google Analytics JavaScript-szkriptjeit, hogy ne küldjenek látogatási információt a Google számára. Ha telepíti a letiltó böngészőbővítményt, a tartalmi kísérletekben sem vesz részt.

 

A bővítmény telepítéséről és eltávolításáról további tájékoztató az adott böngészőhöz tartozó súgóban található.

 

 1. AZ ADATOK TOVÁBBÍTÁSA

 

Az adatkezelő az érintett személyes adatait külföldi harmadik országba- nemzetközi szervezethez nem továbbítja, kivéve az érintett kifejezett jóváhagyása esetén és a felek által írásba foglalt nyilatkozatban rögzített feltételek szerint, a GDPR rendelkezéseinek megfelelő garanciák biztosításával.

 

 1. ADATFELDOLGOZÁS

 

Az adatkezelő tevékenységének ellátása során a GDPR szempontjából önálló adatkezelőnek, és nem adatfeldolgozónak vagy közös adatkezelőnek minősül, így tevékenységi körébe nem tartozik, hogy az érintettel adatfeldolgozási szerződést kössön.

Az adatkezelőnek a GDPR 37. cikk (1) bekezdés a) pontja értelmében nem kötelező adatvédelmi tisztviselőt kijelölnie, mivel nem minősül közfeladatot ellátó szervnek.

 

 1. AZ ÉRINTETTET MEGILLETŐ JOGOK

 

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről és hozzáférhet az adatokhoz, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a kötelező adatkezelések kivételével – törlését, visszavonását, élhet adathordozási-, és tiltakozási jogával az adat felvételénél jelzett módon, illetve az adatkezelő fenti elérhetőségein.

 

Az érintett kérelmére az információk elektronikus formában kerülnek eljuttatásra, de legkésőbb egy hónapon belül. Az érintettek alábbi jogaik teljesítésére irányuló kéréseit díjmentesen teljesíti az adatkezelő.

 

Tájékoztatáshoz való jog:

Az adatkezelő megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az érintettek részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó, a GDPR 13. és a 14. cikkben említett valamennyi információt és a 15–22. és 34. cikk szerinti minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva, ugyanakkor precíz módon nyújtsa.

 

Az érintett hozzáféréshez való joga:

Az érintett jogosult arra, hogy hozzáférjen a személyes adataihoz (másolatot kapjon), valamint ahhoz, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e. Amennyiben folyamatban van személyes adat kezelése, az érintett jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő, a felsorolásban szereplő információkhoz hozzáférést kapjon.

 

az adatkezelés céljai;

az érintett személyes adatok kategóriái;

azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli (Európai Unión kívüli) címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;

a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama;

a helyesbítés, törlés vagy adatkezelés korlátozásának és a tiltakozás joga;

a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;

az adatforrásokra vonatkozó információ; az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár.

 

Helyesbítés joga:

Bárki kérheti az adatkezelő által kezelt, rá vonatkozó, pontatlan személyes adatok helyesbítését és a hiányos adatok kiegészítését.

 

Törléshez való jog:

Az érintett az alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő törölje a rá vonatkozó személyes adatokat:

személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;

az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;

az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;

a személyes adatok jogellenes kezelése állapítható meg;

a személyes adatokat az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;

a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

 

Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés a következő célokból szükséges:

a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;

a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából;

a népegészségügy területét érintő, vagy archiválási, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, közérdek alapján;

vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

 

Az adatkezelés korlátozásához való jog:

Az érintett kérésére korlátozható az adatkezelés a GDPR 18. cikkében fennálló feltételek esetén:

az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, a személyes adatok pontosságának ellenőrzését;

az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását

az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy

az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

 

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Európai Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni. Az érintettet az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatni kell.

 

Adathordozáshoz való jog:

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, és ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa. Az adatkezelő MS Word, vagy Excel formátumban tudja teljesíteni az érintett ilyen kérését. Az adathordozhatóság jogának feltétele az, hogy az adatkezelés automatizált legyen és a jogalapja hozzájárulás vagy szerződés.

 

Tiltakozás joga:

Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. A személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése elleni tiltakozás esetén az adatok e célból nem kezelhetők. A tiltakozás joga megilleti az érintettet, ha az adatkezelés az adatkezelő jogos érdeke alapján folyik, azonban ilyenkor a mérlegelés tárgya a kérelem teljesítése, annak függvényében, hogy melyik fél jogai élveznek elsőbbséget a GDPR 21. cikk (1) bekezdése szerint.

 

Visszavonás joga:

Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

 

Eljárási szabályok:

Az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet a kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az Adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet.

 

Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatás elektronikus úton kerül megadásra, kivéve, ha az érintett azt másként kéri.

 

Ha az adatkezelő nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be a felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

 

Az adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat az általa végzett valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére az Adatkezelő tájékoztatja e címzettekről.

 

 

 

 1. AZ ÉRINTETT JOGAINAK ÉRVÉNYESÍTÉSE

 

Tájékoztatom, hogy jogait a következő módokon érvényesítheti:

 • a 4025 Debrecen, Simonffy u. 12-16. II/3. szám alatti címre küldött postai küldemény vagy
 • az info@drbacsokrisztina.hu email címre küldött elektronikus üzenet útján,
 • a +36304616663 telefonszámon az adatkezelő telefonos elérhetőségén, vagy személyesen az adatkezelő székhelyén, ügyvédi irodájában.

Amennyiben úgy érzi, hogy személyes adatinak kezelésével kapcsolatban sérelem érte, mindenekelőtt forduljon az adatkezelőhöz a fenti elérhetőségek valamelyikén.

Tájékoztatom, hogy emellett személyes adatai kezelésével kapcsolatban választása szerint panasszal élhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., ügyfélszolgálat@naih.hu, +36-1-3911400, www.naih.hu), továbbá az illetékes bírósághoz fordulhat. Jogérvényesítési lehetőségeit főszabály szerint az érintett lakhely szerint illetékes járásbíróság előtt gyakorolhatja, a bíróság az ügyben soron kívül jár el.

 1. HATÁLYOSSÁG

 

Jelen részletes adatkezelési tájékoztató annak módosításáig, illetve visszavonása időpontjáig hatályos.

 

Debrecen, 2022. január 31.