+36 30 461 6663 info@drbacsokrisztina.hu

Ingatlan adásvételi szerződés

Mint okiratszerkesztő ügyvéd

az ingatlan adásvételi szerződés megkötése során a szerződő felek jogait és érdekeit egyenlő mértékben képviselem.

Az eladó érdeke, hogy szerződés szerint megkapja a vételárat, a vevő érdeke, hogy a földhivatali ingatlan nyilvántartásba bejegyezzék a tulajdonjogát és a szerződésben rögzítettek szerint az ingatlan birtokába léphessen. Minden esetben követelmény olyan okirat készítése, mely a jogszabályoknak, a földhivatal, az adóhivatal és a hitelt nyújtó pénzintézet elvárásainak mindenben megfelel.

Az ingatlan adásvételi szerződés menete
irodámban az alábbiak szerint alakul:

01

A gyors és rugalmas szerződéskötés érdekében az eladó és a vevő e-mailben megküldik részemre a szerződéskötéshez szükséges adataikat, estlegesen a hitelt nyújtó bank elvárásait.

Az adásvételi szerződés megkötéséhez az alábbi adatokat és információkat kérem:
  • a szerződő felek személyes adatait; nevét, születési nevét, születési helyét, idejét, anyja nevét, lakcímét, személyazonosító jelét, személyi igazolvány számát és az adóazonosító jelét, szervezet esetében annak megnevezését, statisztikai azonosítóját, székhelyét, a bírósági, illetőleg cégbírósági bejegyzésének számát;
  • a jogváltozás jogcímét, és a szerződő felek állampolgárságra vonatkozó nyilatkozatát;
  • az ingatlan címét, helyrajzi számát
  • vételár összegét, megfizetésének módját, ütemezését;
  • a birtokba adás részleteit, és az eladó feltétlen, végleges és visszavonhatatlan hozzájárulását ahhoz, hogy a tulajdonjoga törlésre, míg a vevő tulajdonjoga bejegyzésre kerüljön az ingatlan-nyilvántartásba.
  • a termőföldeknek/illetve a mező-, erdőgazdasági hasznosítású földnek minősülő ingatlanok adásvételére más szabályok vonatkoznak.

02

Az adatok megküldését követően, de még az adásvételi szerződés aláírása előtt, e-mailben elküldöm a vevőnek és az eladónak az ingatlan adásvételi szerződés /ingatlan ajándékozási szerződés tervezetét, az adatok ellenőrzés és a szerződés észrevételezése céljából.

03

Az egyeztetést követően a szerződő felek személyesen megjelennek ügyvédi irodámban. A szerződés aláírására lehetőség van a debreceni vagy a józsai irodámban, de bizonyos esetekben irodán kívül – az eladó vagy a vevő lakhelyén – is sor kerülhet a szerződés aláírására.
Felhívom a figyelmet arra, hogy amennyiben az okiratokat elkészítettem, de valamilyen oknál fogva a felek mégsem kívánják megkötni a szerződést, úgy a megállapított ügyvédi munkadíj 50%-ra igényt tartok.
A szerződés aláírásának a napján kérem le az ingatlan tulajdoni lapját a földhivatal adatbázisából. Az ingatlan tulajdoni lapját, terheket, széljegyeket – amennyiben vannak – megvizsgálom, a személyes okmányokat ellenőrzöm. Az ingatlan adásvételi szerződéssel kapcsolatban felmerülő ingatlanjogi kérdésekre válaszolok, tájékoztatom a feleket a tulajdonjog átruházás után felmerülő adó és illetékfizetetési kötelezettségekről, kedvezményekről.

04

Az adásvételi szerződés megkötése aláírása, ellenjegyzése után, az ingatlan adásvételi szerződést a lehető legrövidebb időn belül benyújtom az illetékes földhivatalhoz, majd a földhivatal által érkeztetett példányt átadom a vevőnek a hitel ügyintézése céljából.

Ingatlan adásvételi szerződés költségei

Az ingatlan adásvétellel kapcsolatos költségek – eltérő megegyezés hiányában – akképpen terhelik a feleket, hogy az eladó viseli az ingatlan tulajdoni lapjának és az energetikai tanúsítvány elkészítésével kapcsolatos költségeit, míg a vevő fizeti meg a szerződéskötés költségeit; az ügyvédi munkadíjat és a földhivatal ingatlan nyilvántartás eljárási díját.

Az adásvételi szerződés fogalma és jellemzői

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény hatodik könyvének harmadik része tartalmazza az egyes szerződések között első helyen az adásvételi szerződés szabályait. Az adásvételi szerződés olyan tulajdonátruházó szerződés, mely alapján az eladó a dolog tulajdonjogának átruházására, míg a vevő a vételár megfizetésére és a dolog átvételére köteles. Ha az adásvételi szerződés tárgya ingatlan, az eladó a tulajdonjog átruházásán felül még köteles a dolog birtokának átruházására is és az adásvételi szerződést írásba kell foglalni.
Az ingatlan adásvételi szerződés fogalmi eleme tehát az ingatlan tulajdonjogának átruházása, az ingatlan birtokba adása, és a szerződés írásba foglalása.

Az ingatlanra vonatkozó adásvételi szerződésnek igen szigorú alaki követelményeknek kell megfelelnie. A szerződés ügyvédi ellenjegyzéshez kötött, keltezéssel kell ellátni, megjelölve a szerződés létrejöttének helyét és napját. Előfordulhat olyan eset, amikor a fél nem tud személyesen eljárni, ezért meghatalmazott jár el helyette. Ebben az esetben a meghatalmazásra az adásvételi szerződés formai követelmények irányadóak.

Jogi személyek minden esetben képviselő (vezető tisztségviselő) útján járnak el, akinek a bejegyzési kérelemhez – képviseleti jogának igazolására – szükséges benyújtania cégkivonatot, cégmásolatot vagy bírósági nyilvántartási adatokról szóló kivonat 30 napnál nem régebbi eredeti vagy közjegyző által hitelesített másolati példányát, és – cég esetében – aláírási címpéldányt. Ha ezen okiratok az ingatlanügyi hatósághoz már korábbi ügyben benyújtásra kerültek, vagy azokat a földhivatal korábban már beszerezte, az újabb kérelemben – az iktatószámra való hivatkozással – elegendő a korábbi benyújtásra, beszerzésre és arra utalni, hogy az ingatlanügyi hatóságnál lévő okiratok a bejegyzés, feljegyzés és az adatváltozás átvezetése iránti kérelem ingatlanügyi hatósághoz történő benyújtásának időpontjában a képviseleti jogosultság vonatkozásában változást nem tartalmaznak.

Ingatlan adásvételi szerződés ügyvéd Debrecen
Ingatlan adásvételi szerződés ügyvéd Debrecen

Az ingatlan vásárlása utáni vagyonszerzési illeték mértéke

Főszabály szerint a vagyonszerzési illeték ingatlan vásárláskor a vételár 4%-a.
Amennyiben az ingatlan vételára átlépi az 1 milliárd forintot, az illeték mértéke 4% helyett 2%-ra csökken, de nem lehet több, mint 200 millió forint.

Példa: Amennyiben nem vagyunk jogosultak, semmilyen illetékmentességre vagy kedvezményre, akkor egy 40 millió forint értű ingatlan megvásárlásakor 1,6 millió forintot összegű illetéket kell megfizetnünk az adóhatóság felé.

Mikor jár az illetékmentesség?

A teljesség igénye nélkül a leggyakoribb esetei ingatlanszerzés esetén:

Új építésű ingatlan vásárlásakor 15 millió Ft-ig nincs illetékfizetési kötelezettség, amennyiben az ingatlan értéke nem lépi át az 30 millió forintos határt. Amennyiben az új építésű ingatlan átlépi a 15 milliós határt, akkor a 15 millió forint és a vételár közötti különbözet 4%-át kell megfizetni. Például:


Egy 28 milliós ház megvásárlásakor 13 millió forint után kell megfizetni az illetéket, 520.000,-Ft-ot.

Ha az ingatlan értéke meghaladja a 30 millió forintot, akkor a teljes vételár utáni 4% az illeték mértéke, így 1.240.000 forintot kell befizetnünk.

Z

Illetékmentesség áll fenn lakástulajdon cseréje és vásárlása esetén, ha a korábban megszerzett lakástulajdont a vásárlást megelőző három éven belül vagy a vásárlást követő egy éven belül eladjuk, és az új lakás vételára kisebb, mint az elcserélt vagy eladott lakástulajdon értéke;

Z

Házastársak, egyenes ági rokonok egymás közti visszterhes vagyonátruházása illetékmentes;

Z

A házassági vagyonközösség megszűnésekor;

Z

Építési telek vásárlásánál, amennyiben négy éven belül a szabályoknak megfelelő ingatlant kerül felépítésre;

Z

2021. január 1-től a Családi Otthonteremtési Kedvezmény (CSOK) segítségével vásárolt ingatlanok után – a vételártól függetlenül – nem kell vagyonszerzési illetéket fizetni. A mentességnek nem feltétele a CSOK-hitel felvétele sem, a támogatás igénybevételével automatikusan elérhető a jogosultság.

Ingatlan adásvételi szerződés ügyében ajánlatért keressen telefonon vagy e-mailben, ez semmilyen kötelezettséget nem jelent az ön számára.

Hitelügyintézésben és CSOKKAL kapcsolatban is tudok segíteni, kapcsolatban állok olyan pénzügyi szakemberekkel, akikkel együttműködve gyorsan és hatékonyan tudjuk lebonyolítani ingatlan vásárlási ügyletét.

Mint okiratszerkesztő ügyvéd vállalom egyéb más szerződések, okiratok elkészítését. Arról, hogy milyen okirat szerkesztésében tudok a segítségére lenni, bővebb tájékoztatást a Szakterületeim menüpontban olvashat.